free web hosting | website hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Ang Senakulo ng Morong, Rizal - Buod ng Unang Yugto - Buod ng Ikalawang Yugto - Buod ng Ikatlong Yugto - Sumulat sa PAKITAMO 
 
 
IKATLONG YUGTO
(Biyernes Santo)
 
 
Maringal ang pagsalubong kay Jesus sa Jerusalem. Lalong napoot ang mga Eskriba, Saduseo, at Pariseo kaya’t pinagpasya nilang ipapatay si Jesus. 

Lihim na nakipagkita si Judas Iskariote sa mga Punong Saserdote at ipinagkanulo si Jesus sa halagang tatlumpung pirasong pilak. 

Pagkatapos ng Banal na Hapunan, si Jesus at mga alagad ay nagtungo sa hardin ng Getsemani upang manalangin. Doon, siya’y dinakip at dinala sa palasyo ni Caifas. Si Jesus ay kanilang nilitis at pinaratangan ng kalapastanganan sa Diyos. 

Dinala siya kay Poncio Pilato, ang Romanong Gobernador ng Judea na siyang naghatol ng kamatayan. 

Si Jesus ay pinarusahan, kinutya, at pinahirapan. Ipinapasan sa Kanya ang Krus at pagdating sa kalbaryo, siya’y ipinako at namatay. 

Sa ikatlong araw, si Jesus ay muling nabuhay. Nagpakita sa mga alagad at kanyang iniutos sa kanilang mangaral sa lahat ng bansa. Sa pamamagitan ni Jesus, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa sanlibutan, sapagkat si Jesus, ang kanyang bugtong na anak ang Tagapagligtas. 

 
 
 
 
 
Pangkalinangang Kilusan ng mga Taga-Morong (PAKITAMO)