free web hosting | free hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Ang Senakulo ng Morong, Rizal - Buod ng Unang Yugto - Buod ng Ikalawang Yugto - Buod ng Ikatlong Yugto - Sumulat sa PAKITAMO 
 
 
IKALAWANG YUGTO
(Huwebes Santo)
 
 
Inihanda ni Juan Bautista ang daan ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral at pagbibinyag sa mga nagsisisi. Isinigaw niya ang kasalanan ni Haring Herodes Antipas kaya’t si Juan ay ipinahuli at pinapugutan ng ulo. 

Matapos mabautismuhan, si Jesus ay nangaral sa mga bayan ng Galilea. Pumili si Jesus ng labindalawang alagad na kanyang sinugo upang ipahayag ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. 

Nangaral si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Ipinaliwanag niya ang mga kautusan at ang mga kaalaman sa paghahari ng Diyos. 

Nagpagaling siya ng mga pilay, pipi, bulag, at mga may sakit. Binuhay ni Jesus ang kaibigang si Lazaro at gumawa ng marami pang himala na nagpatunay ng pagmamahal niya sa tao. 

Dahil sa mga ginawa at sa kakaibang pangangaral ni Jesus, maraming tao ang lumapit, naniwala at sumunod sa kanya. Ito’y ikinabahala ng mga Pariseo at ng hukuman ng mga Hudyo. Sa pangamba nilang mahigitan ang kanilang kaalaman at kapangyarihan, binalak nilang si Jesus ay ipadakip. 

 
 
 
 
 
Pangkalinangang Kilusan ng mga Taga-Morong (PAKITAMO)