free web hosting | free hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Ang Senakulo ng Morong, Rizal - Buod ng Unang Yugto - Buod ng Ikalawang Yugto - Buod ng Ikatlong Yugto - Sumulat sa PAKITAMO 
 
 
UNANG YUGTO
(Miyerkules Santo)
 
 
Sa Lumang Tipan ng Banal na Kasulatan nababasa na ang pagkakasala nina Adan at Eba sa paraiso, ang simula ng pagkalayo ng tao sa kaharian ng Diyos.  

Nang kumapal ang tao sa daigdig ay nag-ibayo ang kasamaan. Nilipol ng Diyos ang mga makasalanang tao sa pamamagitan ng baha, lindol, at apoy. Nagsimula ang bagong lahi ngunit sa paglipas ng panahon, nakalimot muli ang sangkatauhan sa kanyang manlilikha. Ngunit sadyang mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang nilalang. Napatawad pa rin niya ang tao. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta at ipinangako niya ang pagdating ng isang Mesiyas, ang Tagapagligtas ng Sanlibutan.  

Ang panahong tinukoy ay nang ang bansa Israel ay nasa pamumuno ng malupit na Haring Herodes Agripa at nasa pamamahala naman ng makapangyarihang Emperyo ng Roma.  

At ayon sa mga kasulatan, isinilang ang Mesiyas sa isang hamak na sabsaban. Siya’y tinawag na Jesus at nanirahan sa Nazareth sa pag-aaruga nina Maria at Jose. Lumaki siyang malakas marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos.  

 
 
 
 
 
Pangkalinangang Kilusan ng mga Taga-Morong (PAKITAMO)
 
 
 
 

This site is maintained by the folks at